HMS - Helse Miljø Sikkerhet

Menyvalg for HMS-sidene:
Lovgivende myndigheter
Brannsikkerhet
Forurensning
Elektriske anlegg
Arbeidsmiljø for fast ansatte
Sikkerhet på lekeplassen
Sjekkliste for styrets egenkontroll (Nedlastning)

Om HMS-kapittelet:
Innholdet i HMS-sidene bygger i hovedsak på dokumentasjon utarbeidet av OBF og omarbeidet for tilpasning til borettslagets hjemmeside.

 

Hva internkontroll er

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (heretter internkontrollforskriften) fastsetter kravene til systematisk HMS-arbeid i Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Borettslaget faller inn under begrepet 'virksomheter' i internkontrollforskriftens § 2 og er således omfattet av de krav som stilles etter forskriften.

Formålet med disse sidene er å bevistgjøre internkontroll i borettslaget. Videre skal HMS-sidene være omfattende nok til å dekke de minimumskrav som stilles etter internkontrollforskriften og annen relevant lovgivning. Dette er kun et rammeverk for styrets arbeid og styret vil gjennomføre rutiner og oppdateringer for å tilfredsstille gjeldende regelverk til enhver tid.

Internkontrollforskriften er ikke uttømmende når det gjelder ansvar for styrene i boligselskaper. Av denne grunn er styret også underlagt krav etter andre lover enn de som omfattes av internkontrollforskriften.

Arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i boligselskaper fremstår for styret som omfattende. Det sentrale er at borettslaget skal ha gode rutiner for informasjon og kontroll etter internkontrollforskriften og annen relevant lovgivning.

 

Formål

Styrets mål er til enhver tid å sørge for god helse, et godt miljø og sikkerhet i borettslag gjennom systematisk og kontinuerlig arbeid med internkontroll.

 

Ansvar

I borettslaget er det styret som har ansvar for arbeidet med HMS. Dette ansvaret innebærer at det skal være gode rutiner for informasjon og kontroll etter lovgivningen. Hvis det oppstår skade i tilknytning til eiendommen kan styret bli erstatningsansvarlig.

Ved å arbeide systematisk og kontinuerlig med internkontroll i borettslaget vil styret forebygge at skader oppstår og sikre et trygt miljø for beboerne og ansatte. I det tilfelle det likevel skulle oppstå skade, vil styret ved å vise til systematisk arbeid med internkontroll, kunne unngå å bli ilagt ansvar.

Når det gjelder ansvaret i borettslaget må det skilles mellom den enkelte leilighet og fellesarealene. Det er i utgangspunkt bare fellesarealene styret har ansvar for. Innenfor leilighetens 'fire vegger' er hver enkelt beboer ansvarlig. Imidlertid er det viktig å presisere følgende: styret vil informere andelshaverne og beboerne om hvilke krav som stilles etter gjeldende lovgivning. Styret vil ivareta informasjonsansvaret ved å informere beboerne om hvilke krav som stilles.

 

Styrets arbeid

Borettslaget har styreansvarsforsikring hos Gjensidige.

Rent konkret vil styret i forbindelse med etablering av en systematisk internkontroll kartlegge den risiko borettslaget er eksponert mot. På bakgrunn av en risikoanalyse vil det utarbeides en handlingsplan for å redusere risikoen der denne er størst. Videre vil styret regelmessig (kvartalsvis eller årlig) revurdere risikoforholdene med tanke på å utarbeide nye handlingsplaner. For at risikoanalysen og handlingsplanene skal ha ønsket effekt er det nødvendig at forslagene i handlingsplanen følges opp med konkrete tiltak.

Gode muligheter for rapportering mellom beboerne og styret er nødvendig for å gjøre styret oppmerksom på forhold som bør utbedres.

For å sørge for betryggende tilsyn og kontroll etter internkontrollforskriften samt tilhørende lovgivning kan det være nødvendig å gå til anskaffelse av kvalifisert bistand.

 

Lover og forskrifter

De krav som det gjøres rede for er fastlagt i en rekke lover og forskrifter - oversikten finnes her.
Dersom det er ønskelig kan man finne hver enkelt lov og forskrift i fulltekst på www.lovdata.no

 

Til toppen av siden