HMS - Lovgivning og Myndigheter

Tilbake til HMS Menyvalg

Oversikt over sentrale myndigheter

 

Oversikt over sentral lovgivning

Innledning

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift nr. 1127 av 6. desember 1996
- Hjemlet i en rekke særlover

 

Brannsikkerhet
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
- Lov nr. 20 av 14.juni 2002

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
- Forskrift nr. 847 av 26. juni 2002
- Hjemlet i lov om brann- og eksplosjonsvern

Forskrift om brannfarlig vare
- Forskrift nr. 744 av 26. juni 2002
- Hjemlet i lov om brann- og eksplosjonsvern

 

Forurensning
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov nr. 6 av 13. mars 1981

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift nr. 930 av 1.juni 2004
- Hjemlet i blant annet forurensningsloven

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift nr. 931 av 1.juni 2004
- Hjemlet i blant annet forurensningsloven

 

El-sikkerhet
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
- Lov nr. 4 av 24. mai 1929

 

Arbeidsmiljø
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven)
- Lov nr. 62 av 17.juni 2005

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
- Forskrift nr. 1425 av 24. mai 1993
- Hjemlet i arbeidsmiljøloven

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
- Forskrift nr. 608 av 26. juni 1998

 

Lekeplass
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Lov nr. 79 av 11.juni 1976

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- Forskrift nr. 703 av 19. juli 1996
- Hjemlet i produktkontrolloven

 

Til toppen av siden