VaktmestertjenestenVaktmester

Vaktmester i borettslaget er Gilberto Teixeira.

Vaktmesterens arbeidsinstruks

1

Vaktmesteren skal føre tilsyn med gården og er ansvarlig for at det til enhver tid er god orden i og omkring eiendommen.

2

Vaktmesteren har følgende gjøremål og plikter:

Vask av trappene i hovedinngangene hver uke og baktrappene annen hver uke.

Rydde, feie/spyle gårsrom, portrom og fortau så ofte som det er nødvendig.
Kjellerganger ryddes og feies minst 2 ganger pr. år.

Forhaver, blomsterbed og øvrig beplantning på borettslagets eiendom skal holdes i orden med regelmessig klipping og raking. Forhavene skal vannes ved behov hele sommerhalvåret, og det er viktig at vaktmesteren organiserer dette ved fravær.

Om vinteren skal bakgården og inngangspartiene ryddes snarest etter snøfall.
Rydding av fortau foretas av ekstern leverandør. Vaktmesteren besørger, i nødvendig utstrekning, fjerning av issvuller og sørger for at vannavløp holdes frie for is.

Påse at avfall anbringes i bestemte beholdere og rengjøre disse når det er nødvendig.

3

Det er nødvendig at vaktmesteren har et kontinuerlig tilsyn med gården slik at han på egenhånd tar initiativ til småreparasjoner og utbedringer.
Styrets medlemmer fører også tilsyn med gården og vil, når det er nødvendig, kunne kommunisere til vaktmesteren når det er behov for å foreta mindre utbedringer og reparasjoner.

--

Oppdatert oktober 2012