HMS - Forurensning

Tilbake til HMS Menyvalg

Formål

Styret i borettslaget skal sørge for at ingen tømmer, etterlater, oppbevarer eller transporterer avfall slik at det er skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet. Videre skal borettslaget sikre at avfallet blir tatt hånd om på forsvarlig måte. Styret bør også sørge for at beboerne blir informert om de krav som stilles etter forurensningslovgivningen.

 

Krav i hht. gjeldende lover og forskirfter

Vanlig forurensning som oppstår som følge av vanlig drift er tillatt

Gjenvinning
- boligselskapet er underlagt forurensningslovens forskrifter om avfallshåndtering
- dette innebærer at boligselskapet plikter å ha et velfungerende gjenvinningssystem

Spesialavfall
- Ved riving eller renovering har borettslaget ansvar for at spesialavfall tas hånd om på en forsvarlig måte