Vedlikehold av fasade og balkonger - bakgrunn

Styret gjennomførte mandag 19. oktober 2020 befaring av gården i samarbeid med Thorendahl AS. Det ble konstatert noe løs murpuss rundt balkongene, oppsprukket fuge mellom balkong og vegg. Fasade mot gate begynner flere steder å fremstå som slitt; den ble sist vedlikeholdt og malt for ca. 20 år siden og det må ansees som god levetid, men det nå er på tide med reparasjon og maling. Malingen på pussen er (særlig mot Jacob Aalls gate) begrodd på trekninger og har sprukket opp flere steder.

Vi har mottatt etter vår mening et fordelaktig tilbud fra Thorendahl AS. Thorendahl har ved flere tidligere anledninger foretatt omfattende rehabiliteringer av gården og vi har erfart at de gjennomfører oppdragene på en profesjoell måte og med en god prosjektledelse. Dette er noe som gir sikkerhet for andelshaverne og styret. Vi kan også nevne at vi i samtaler med Thorendahl har møtt villighet til å imøtekomme oss på pris og gjennomføring.

 

Befaring og tilstand

Ved befaringen ble følgende registrert:

Fasade mot gate
- fasadene er opprinnelig pusset kalkpuss og malt med mineralsk maling
- ved uforskjellige reparasjoner, ommalinger og balkongmontering er det benyttet ulike materialer som medfører skader på grunn av ulike behandlinger
- vinduer er klare for ommaling, de fleste er skiftet ut på ulike tidspunkt
- alternativet til reparasjon og maling er å fjerne all maling for deretter å utbedre skader, pusse og sluttpuss før maling med en mineralsk maling. Vi mener førstnevnte utbedringsmetode er å foretrekke, selv om man på forhånd vil ha usikkerhet rundt omfanget av reparasjonene.

Balkonger
- belegg er av epoxy og er oppsprukket
- fugene mellom balkong og fasade er oppsprukket
- det er ingen tegn til konstruktiv svikt
- balkongene er bygget opp med prefabrikerte elementer
- rekkverk er av lakkert stål, fremstår svært korrodert
- det er ingen tegn til konstruktiv svikt

Fasade mot bakgård
- vindusrekke nærmest Jacob Aals gate 31 er merkbart mer malingsslitt enn øvrige vinduer i bakgården, som ser bra ut.
- det er noe begynnende begroing på malt puss.

 

Forslag til utbedring

Fasade mot gate
- utbedre skader
- vaske fasaden
- male på nytt med Sto Lotusan color
- male vinduer som ikke er nylig skiftet

Balkonger
- slipe ned til bar betong
- legge polyurethanbelegg på betong
- skifte ut fuge
- slipe ned og male rekkverk og bærestål

Fasade mot bakgård
- sette opp stillas i en vindusrekke mot JAgt 31
- male vindusrekke
- utbedre rundt vinduer forøvrig ved behov, dersom noen har skiftet vinduer

 

Fremdriftsplan

Pristilbudet omfatter i detalj følgende poster

- stilaser og tildekning
- rigg og drift, HMS, kapitalkostnader, avfall, etc.
- vask av gården fra stilas
- utbedre skader på fasade (ukjent omfang; avregnes etter timer, tilbud inkluderer 300 timer)
- fjerne eks. balkongbelegg
- slipe ned rekkverk til fast underlag
- maling av fasade
- maling av balkongdører, kjellervinduer og leilighetsvinduer front
- belegg på balkonger
- maling av konstruktivt stål underside balkonger på tilgjengelige sider
- ny fuge mellom balkongbelegg inkl. hulkil mot vegg
- maling av rekkverk med POwerCoat 3in1