Byggedokumenter fra perioden 1907 - 1908

TTT

Klikk på bildet over
Dokumentene vises som en pdf-fil - her er noe av innholdet:

Tinglysningsdokument datert 18. april 1907
Opmaalingschefen i Kristiania

Bygge-Anmeldelse fra mai 1907 sendt fra Bygningsinspektøren

Tekniske forutsetninger fra Stadsingeniøren
Mai 1907

Kristiania Magistrat   (Les om Kristiania Magistrat)
23. juli 1907

Byggetilladelseskort
8. august 1907

Færdigattest (Brugsattest) fra Kristiania Bygningsvæsen
26. desember 1907 (No. 1)

Notat datert 25. august 1908 fra Gunder Andersen til ‘Hr Bygningsinspektøren i vestre Distrikt’ om ‘nyt Forslag til Kloak=Arrangsement Noº 29 Jacob Aalls Gade’

Kristiania Veivæsen v/ Overingeniøren
5. august 1908
Hvor man bekrefter at ‘asfaltdækket udenfor no 29 Jacob Aalls Gade er udført paa tilfredsstillende maade‘

Udskrift af Christiania Byes Brandtaxtprotokoll
6. oktober 1908

Færdigattest (Brugsattest) fra Kristiania Bygningsvæsen
9. november 1908 (No. 2)

Tilbake