Informasjon om eiendomsskatt 2019

Borettslaget har mottatt eiendomsskatteseddel for 2019. Bunnfradraget er det samme som for 2018, 4,6 mill. pr. boenhet.

Det er arealet som bestemmer markedsverdien og det er hentet ut fra hjemmelhaverens selvangivelse. Arealet som er oppgitt i selvangivelsen har i flere tilfeller et avvik sammenlignet med leilighetens reelle areal, altså areal i hht. borettsinnskuddet.

Styret informerer også i år, i egen epost, den enkelte andelshaver om skattegrunnlag, areal, bunnfradrag og beregnet skatt slik det fremkommer av skatteseddelen borettslaget har mottatt. Her informerer vi også om arealet i henhold til fordelingsnøkkelen knyttet til borettsinnskuddet. Hvis det er avvik mellom det som er rapportert i skatteseddelen og leilighetens reelle areal, anbefaler vi å få dette korrigert ved å kontakte skatteetaten.

Klikk her for å se eiendomsskatteseddelen styret har mottatt fra Kemnerkontoret. Dokumentet inneholder referanse til aktuelle regler og hvordan eiendomsskatten fastsettes, samt klageadgang. Det beløpet som står på side 1 gjelder samtlige enheter.

8. april 2019

Med vennlig hilsen
for styret
Helge Steensen