Informasjon om eiendomsskatt 2016

Byrådet i Oslo vedtok 16. desember 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo Kommune.

Forretningsfører og styret har mottatt informasjon fra Oslo Kommune og Skatteetaten vedrørende hvordan skatten skal innkreves og klageadgang.

Ingen leiligheter i vårt borettslag har vært gjenstand for eiendomsbeskatning for 2016, så denne informasjonen er ment å være av generell karakter. Én andel ble feilaktig beskattet med kr. 379,-, dette ble i samarbeid med styret påklaget av andelshaveren og klagen godtatt.

Boligens markedsverdi og politiske avgjørelser om endring av bunnfradraget, som pt. er på 4 millioner, kan medvirke til at leiligheter i borettslaget i fremtiden vil kunne bli gjenstand for eiendomsbeskatning. Boligverdien er et anslag på boligens markedsverdi beregnet ut i fra boligens areal. I tillegg kommer byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen, men begrenser vi verdisettingen til vårt borettslag så er det altså arealet som bestemmer markedsverdien. Styret eller forretningsfører har ingen mulighet til å vurdere hvorvidt dette er riktig eller ikke.

Det oppgitte arealet i skatteseddelen er hentet ut fra hjemmelhavernes selvangivelse for inntektsåret 2014. Det arealet som er oppgitt har i mange tilfeller et avvik sammenlignet med leilighetens areal i hht. borettsinnskuddet. Forholdet mellom borettsinnskuddet (for hver andel) og det totale innskuddet i borettslaget gir en fordelingsnøkkel som er lik boligens areal.

Styret informerer, i egen epost, den enkelte andelshaver om skattegrunnlag, areal og bunnfradrag som fremkommer av skatteseddelen borettslaget har mottatt pluss areal i henhold til fordelingsnøkkelen knyttet til borettsinnskuddet.

Klikk her for mer informasjon om aktuelle regler og hvordan eiendomsskatten for eiendommen fastsettes samt klageadgang.

12. oktober 2016

Med vennlig hilsen
for styret
Helge Steensen