Piperehabiliteringen

Bakgrunn

Dette prosjektet fikk en ‘flying start’ for de fleste av oss. Vi har helt siden vi mottok rapporten over pipeløpenes tilstand visst at skorsteinene på et tidspunkt må rehabiliteres, dvs. settes i forskriftsmessig stand etter dagens (myndighetspålagte) krav. Spørsmålet for oss har vært når vi skulle sette i gang. Kartlegging og planlegging har pågått og vi har også brukt noe tid på å orientere oss på området.

Et av delmålene var å innhente en vurdering fra Berkley Insurance.

Berkley Insurance skriver:
Av Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1 følger det at "Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann". Av § 2-4 siste ledd fremgår det at "Eier må sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes."

Leser man hele tilbakemeldingen i sammenheng og sammenholder de funn BRE beskriver med henvisningene til forskriften, heller Berkley Insurance til at vi for alle praktiske formål har å gjøre med et fyringsforbud. Semantikk til side, for Berkley er det åpenbart at eier her, med den kunnskap man har om skorsteinens tilstand, har et selvstendig ansvar iht. forskriftens § 2-4 siste ledd for at fyringsanlegget ikke brukes.

Slik Berkley ser det er det etter det ovennevnte liten tvil om at man ved å ta fyringsanlegget i bruk er i brudd med forsikringsvilkårenes sikkerhetsforskrifter, hvor det i pkt 1.1.3.1 heter:

1) Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i lover, og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes.
Eksempelvis:
- lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet

Som kjent vil brudd på sikkerhetsforskrift kunne medføre helt eller delvis bortfall av retten til erstatning.

 

I stor grad, der fyringsforbud ikke er gitt, men det er gitt kun en anbefaling om ikke å benytte ildstedene, har Brann og redningsetaten, Feie og tilsynstjenester AS og forsikringsselskapene overlatt til de enkelte boligsameienes styrer å vurdere situasjonen.

Et av styrets viktigste oppgave er å sørge for at gården er i teknisk forskriftsmessig stand. Er gården ikke i forskriftsmessig stand har styret mandat til å iverksette tiltak og utbedringer hurtigst mulig. Denne (siste) delen av brannsikringen av gården har vi visst ville komme og som vi har hatt med i den økonomiske planleggingen.
For oss i styret er det krystallklart at vi ikke kan risikere skade på gården og selvfølgelig heller ikke hvis vi i tillegg skulle risikere helt eller delvis bortfall av erstatning.

 

Prosjektgjennomføring

Metoder

Det er stort sett 2 metoder som benyttes når piper i såkalte 1890-gårder skal rehabiliteres.
Den ene metoden går ut på å fylle alle innvendige utettheter og fuger i skorsteinen med spesialmørtel. Dette kalles glidestøp-metoden.
Den andre metoden er å sette inn stålrør i pipeløpene som senkes ned ovenfra.
Begge disse metodene har innbyrdes sine fordeler og ulemper; og man kan med rette si at ‘de lærde strides’ om hva som er ‘best’. Thorendahl AS har kompetanse på begge metodene og velger den løsningen som er mest hensiktsmessig.

Styret hadde et langt byggemøte tirsdag 2/12 hvor vi sammen med Thorendahl AS gjennomgikk hvilken metode vi skal gå for i de enkelte pipeløpene, enten glidestøp eller stålrør. Den valgte metoden ett sted vil være en fordel for noen og en ulempe for andre. Sammen med Thorendahl AS har vi strukket oss langt for å foreta en individuell vurdering av konsekvenser for den enkelte; det førende har vært å velge den metoden hvor færrest mulig (som er tilknyttet samme pipeløp) må gjøre endringer i leiligheten, altså hvor konsekvensene blir totalt sett blir minst for de berørte.

 

Tidsplan

Denne uken har man oppstart, registrering og frakobling av ildstedene.
Deler av dette arbeidet er i skrivende stund allerede utført hos mange.
Thorendahl AS har fått navneliste med telefonnummer og de gjøre avtale med den enkelte beboer.

Planen er at man glidestøper pipene fredag 5/12 og onsdag 10/12.
Montering av stålrør foretas 8 – 12/12.
15. – 19. desember vil man tilkoble ildstedene og 22 – 23/12 vil Thorendahl komplettere arbeidet.

I den grad det er mulig å prioritere igangsetting av ildstedene vil man arbeide slik at inngang B gjøres ferdig først, så C og til slutt A.

Hvis alt går etter planen og alle er fleksible med hensyn til avtaler og tilgjengelighet for håndverkerne så vil de fleste ha muligheter til å fyre igjen til jul.

 

Kontakt

Nærmere info om arbeidet som skal gjøres i leilighetene kan taes opp med:
Jimmi Hansen, formann, tlf. 97 12 72 65 (fortrinnsvis), eller
Ingvar Røang, daglig leder, tlf. 90 59 41 26 (alternativt)

Styrets medlemmer er også selvfølgelig tilgjengelig for spørsmål. John Baarli (varamedlem inng. C) er en ressurs i dette prosjektet.

 

3. desember 2014

Med vennlig hilsen
Helge Steensen, Britt Næsje, Pål Jonassen og John Baarli